Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PC-Hulp Hoorn en/of Computerhulp Hoorn.
Bedrijfsinformatie:  PC-Hulp Hoorn & Computerhulp Hoorn. Kamer van Koophandel :  0108795-
– Alle periodieke diensten worden aan het einde van de looptijd automatisch verlengd.
– Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief.
– Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de looptijd bij Computerhulp Hoorn schriftelijk binnen te zijn.

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, installatie, levering, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds Computerhulp Hoorn en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen Opdrachtgever.
   2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Computerhulp Hoorn uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten beschouwing.
   3. Alle van Computerhulp Hoorn uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door Opdrachtgever komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
   4. Computerhulp Hoorn is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk per email of telefonisch heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
   5. De aansprakelijkheid van Computerhulp Hoorn beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan Computerhulp Hoorn bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van Computerhulp Hoorn kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
   6. In geval van overmacht is Computerhulp Hoorn gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.
   7. Computerhulp Hoorn is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is Computerhulp Hoorn aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. Computerhulp Hoorn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel dataverlies tijdens het overzetten van de gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Computerhulp Hoorn tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken.
   8. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat Computerhulp Hoorn ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van Computerhulp Hoorn beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door Computerhulp Hoorn aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.
   9.  Computerhulp Hoorn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   10.  Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

  1. REPARATIE, WIJZIGING & UPGRADING
   1. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, reiskosten of eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakking- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles exclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
   2. Opdrachtgever kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten.
   3. Indien Computerhulp Hoorn niet in staat is de computer binnen de opgegeven tijd te repareren kan Opdrachtgever alsdan Computerhulp Hoorn verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer per omgaande aan hem te retourneren.
   4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.
   5. Computerhulp Hoorn is aansprakelijk voor schade aan computer ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door Opdrachtgever aan Computerhulp Hoorn tot aan de ter beschikkingstelling door Computerhulp Hoorn aan Opdrachtgever, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld Computerhulp Hoorn. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.
   6. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
   7. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen een maand met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Opdrachtgever doorberekend. Ingeval Opdrachtgever aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
   8. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
   9. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen Opdrachtgever gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is Computerhulp Hoorn gerechtigd dit artikel te verkopen, hergebruiken c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door Opdrachtgever moeten worden voldaan. Bij verkoop Computerhulp Hoorn deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

  1. UITVOERING VAN DE DIENST
   1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Computerhulp Hoorn zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of email.
   2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Computerhulp Hoorn dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
   3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Computerhulp Hoorn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
   4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Computerhulp Hoorn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Computerhulp Hoorn worden verstrekt.
   5. Door Computerhulp Hoorn opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Computerhulp Hoorn is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
   6. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   7.  Computerhulp Hoorn heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Computerhulp Hoorn niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

  1. BETALING
   1. Op alle door Computerhulp Hoorn in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling per pin, contant of factuur (factuurbasis geldt uitsluitend voor klanten met een onderhoudscontract) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, per email of telefonisch anders overeengekomen. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
   2. Opdrachtgever verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat Computerhulp Hoorn overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal Computerhulp Hoorn aan Opdrachtgever een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van €50,- euro.
   3. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.
   4. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Computerhulp Hoorn.
   5. Computerhulp Hoorn zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 8 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
   6. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Computerhulp Hoorn.
   7. In afwijking van het vorige lid is Computerhulp Hoorn niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Computerhulp Hoorn.
   8. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Computerhulp Hoorn het recht de diensten (tijdelijk) op te schorten.
   9. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
   10.  Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Computerhulp Hoorn in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 50 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Computerhulp Hoorn te voldoen en Computerhulp Hoorn is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
   11.  Indien Computerhulp Hoorn aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
   12.  Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Computerhulp Hoorn kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Computerhulp Hoorn een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
   13.  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
   14.  In bovenstaande gevallen heeft Computerhulp Hoorn voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

  1. OPSCHORTING
   1. Indien er gerede twijfel bestaat bij Computerhulp Hoorn omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de Opdrachtgever, is Computerhulp Hoorn bevoegd de aflevering en/of bezorging op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan Computerhulp Hoorn. Of de door de Opdrachtgever aangeboden zekerheden voldoende zijn is ter beoordeling van Computerhulp Hoorn. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Computerhulp Hoorn door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

  1. OPSLAG & RETENTIERECHT
   1. Indien de Opdrachtgever weigert de afgeleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Computerhulp Hoorn bevoegd deze zaken voor rekening van de wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de wederpartij zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door Computerhulp Hoorn. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de Opdrachtgever en zijn voor risico van de Opdrachtgever.
   2. Ingeval Computerhulp Hoorn overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag nadat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel de wederpartij weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van € 100,– per dag 3 verschuldigd tot een maximum van € 10.000,–.  Computerhulp Hoorn is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.
   3. Computerhulp Hoorn is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 2 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Computerhulp Hoorn uit hoofde van eerdere –en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Computerhulp Hoorn vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen.
   4. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan Computerhulp Hoorn worden aangeboden, is Computerhulp Hoorn bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van eerdere- en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten en/of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Computerhulp Hoorn vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.
   5. Ingeval Computerhulp Hoorn uit andere hoofde zaken van de Opdrachtgever onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die Computerhulp Hoorn  – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op de Opdrachtgever.

  1. GARANTIE
   1. De door Computerhulp Hoorn geleverde producten worden hoofdzakelijk geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Deze garantie periodes kunnen variëren van 1 tot 3 jaar en is per fabrikant verschillend.
   2. Computerhulp Hoorn geeft geen garantie op geïnstalleerde software maar zal wel in alle redelijkheid onderzoeken of een goede oplossing voorhanden is.
   3. Heeft u een product dat voor garantie in aanmerking komt, dan dient u Computerhulp Hoorn eerst in te lichten via een e-mail aan info@pchulpHoorn.nl. In deze mail dient u, uw factuurnummer, aankoopdatum, uitvoerdatum en een duidelijke klachtomschrijving te vermelden wat er mankeert aan het product. (omschrijvingen van kapot en werkt niet, worden niet geaccepteerd.)
   4. Computerhulp Hoorn laat u dan zo snel mogelijk weten hoe te handelen.
   5. De ter garantie aangeboden producten worden door Computerhulp Hoorn zorgvuldig getest, of bij de desbetreffende fabrikant aangeboden om te testen. blijkt u product inderdaad defect dan wordt dit product gerepareerd of vernieuwd.
   6. Blijkt het door Opdrachtgever aangeboden product niet defect, dan worden alle gemaakte kosten op Opdrachtgever verhaald.
   7. Heeft Opdrachtgever product transportschade, dan dient Opdrachtgever dit binnen 24 uur zelf te melden bij Computerhulp Hoorn door te bellen naar 0229 820 300 of per e-mail aan info@pchulpHoorn.nl
   8. Garantie is van toepassing op het moment dat:
    1. Een product defect is bij aankomst. (DOA)
    2. Een product defect gaat binnen de garantieperiode.
    3. Een product verkeerde geleverd is.
   9. Garantie is niet van toepassing op het moment dat:
    1. Een product defect is geraakt bij verkeerde montage methode/s.
    2. Een product defect is geraakt door overclocken en/of modificatie.
    3. Een product defect gaat buiten de garantieperiode.
    4. Een Product defect gaat door onkundig of verkeerd gebruik.
    5. Een product defect gaat als het gebruikt is voor doeleinden waar het niet voor bedoeld is/was.
    6. Een product waarvan de verzegeling verbroken is.

  1. PRIJZEN
   1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
   2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Computerhulp Hoorn zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
   3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Computerhulp Hoorn gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Computerhulp Hoorn zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
   4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Computerhulp Hoorn het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
   5. Alle voor Computerhulp Hoorn uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

  1. SERVICEBEZOEKEN & HULP OP AFSTAND
   1. Op de uitgevoerde werkzaamheden is een garantietermijn van vijf dagen van toepassing.
   2. Annulering van een afspraak is kosteloos indien bij die annulering een nieuwe, definitieve afspraak kan worden gemaakt.
   3. Indien bij annulering geen nieuwe afspraak kan worden gemaakt brengt Dienstverlener € 50,- Euro bij Opdrachtgever in rekening.
   4. In de volgende gevallen brengt Dienstverlener € 50,- Euro bij Opdrachtgever in rekening:
    1. Dienstverlener kan het servicebezoek niet uitvoeren door afwezigheid van Opdrachtgever op het afgesproken tijdstip en afgesproken plaats;
    2. Dienstverlener wordt niet toegelaten door Opdrachtgever;
    3. Opdrachtgever meldt herstel van het mankement bij aankomst van Dienstverlener.
   5. Door het Protocol van Oplevering te ondertekenen gaat Opdrachtgever akkoord met de uitgevoerde werkzaamheden en het functioneren van hetgeen is geleverd of gerepareerd.

  1. KLACHTEN EN GESCHILLEN
   1. Opdrachtgever dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot de Overeenkomst in eerste instantie te wenden tot Computerhulp Hoorn via telefoonnummer 0229 820 300. Computerhulp Hoorn zal hierop binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt Computerhulp Hoorn, binnen die termijn en onder vermelding van de redenen, aan Opdrachtgever kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden gegeven.

  1. DUUR EN OPZEGGING
   1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
   2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
   3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Computerhulp Hoorn gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Computerhulp Hoorn is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
   4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Computerhulp Hoorn en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Computerhulp Hoorn in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Computerhulp Hoorn om te allen tijde in te loggen op Mijn Computerhulp Hoorn en vanuit daar de dienst op te zeggen.
   5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Computerhulp Hoorn reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
   6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Computerhulp Hoorn het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Computerhulp Hoorn op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 1. SLOTBEPALINGEN
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
  3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
  5. De door Computerhulp Hoorn ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via Mijn Computerhulp Hoorn. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Computerhulp Hoorn het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
  7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.